تو کتاب زنی با موهای قرمز، اورهان پاموک از عقبه نوشته  :
قدرت شخصیت ما نه فقط از آزادی مان که از تاریخ و خاطراتمام نشئت می گیرد.

ته نوشت: من عقبه را با سعید شناختم و ساعتها در مورد عقبه صحبت کردیم از دوستی که از پانزده سالگی جان گرفت تا به الان. سعیدی که امروز وقتی داشت از عرض خیابون رد می شد تا سوار تاکسی بشه من فقط نگاهش کردم. سیر نگاهش کردم. بی هیچ ریکشنی و به عقبه مان و ارج و احتراممان به عقب فکر کردم و این که چقدر برای من دوست خوبی بوده و هست.


منبع : بــــوس مـاهــــیزنی با موهای قرمز / عقبه
برچسب ها : عقبه ,نگاهش کردم